ul. Szkolna 3,
34-434 Dębno

18 27 517 92
szkoladebno@wp.pl

Biuletyn Informacji Publicznej

Super User

 Biuletyn Informacji Publicznej

Szkoła Podstawowa w Dębnie

Adres podmiotu

ul. Szkolna 3
34-434 Dębno

NIP: 7351062266
REGON: 490674569
Województwo: Małopolskie
Powiat: Powiat nowotarski
Gmina: Nowy Targ
Poczta: Dębno

telefon: 18 275-17-92
faks: 18 275-17-92

Adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 KLAUZULA INFORMACYJNA - przesłanka przepis prawa

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa w Dębnie, 34 - 434 Dębno, ul. Szkolna 3 , 18 27 517 92
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia.
 6. Odbiorcą Pani/Pana danych będą podmioty upoważnione na mocy przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

 - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.

- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się
 z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych,
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA - przesłanka umowy

 

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa w Dębnie,
 34 - 434 Dębno, ul. Szkolna 3 , 18 27 517 92

2) W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się
z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

3) Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.

4)Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu
z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych. 

5) Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.

6) Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.

Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

-dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.

- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się
 z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

 

Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy.

Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych osobowych.

 

Redakcja

Grażyna Słowik

telefon: 18 275-17-92
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Rekrutacja 2018/19

Super User

Regulamin Szczęśliwego Numerka

Super User

Regulamin Szczęśliwego Numerka

 

1. Szczęśliwy Numerek jest przypisany numerowi ucznia w dzienniku lekcyjnym VULCAN.
2. Szczęśliwy Numerek losowany jest codziennie rano o 730 w dzienniku VULCAN.
3. Szczęśliwy Numerek obowiązuje tylko w danym dniu.
4. Szczęśliwy Numerek zwalnia ucznia:
 • z odpowiedzi ustnych,
 • niezapowiedzianych kartkówek.
5. Szczęśliwy Numerek nie zwalnia ucznia:
 • z pisania zapowiedzianych prac pisemnych oraz z obowiązku odpowiedzi zapowiedzianej wcześniej przez nauczyciela,
 • z konieczności posiadania ustalonych w wymaganiach edukacyjnych z danego przedmiotu przyborów niezbędnych do pracy ucznia na lekcji,
 • z obowiązku posiadania zadania domowego,
 • aktywności na lekcji.
 • z niezapowiedzianych kartkówek z bieżącej lekcji.
6. Nauczyciel ustala indywidualnie z uczniem, który skorzystał z przywileju Szczęśliwego Numerka, czy musi zaliczyć daną niezapowiedzianą kartkówkę.
7. Uczeń posiadający danego dnia Szczęśliwy Numerek ma obowiązek grzecznie poinformować o tym nauczyciela przy sprawdzaniu obecności.
8. Wylosowany numerek umieszcza się na tablicy ogłoszeń w widocznym miejscu codziennie rano.
9. Osoba ze Szczęśliwym Numerkiem ma prawo zadecydować o pójściu do odpowiedzi ustnej na ocenę oraz pisaniu niezapowiedzianej kartkówki. Z przywileju można, ale nie trzeba skorzystać.
10. Niewłaściwe zachowanie ucznia jest podstawą do anulowania przywileju Szczęśliwego Numerka.
11. Jeżeli uczeń bądź klasa nie stosuje się do zasad Szczęśliwego Numerka i zachowuje się w sposób naganny, wychowawca może zawiesić przywilej Szczęśliwego Numerka danemu uczniowi lub klasie. Wychowawca zobowiązany jest poinformować o zaistniałej sytuacji pozostałych nauczycieli.
 
Regulamin Szczęśliwego Numerka w Szkole Podstawowej w Dębnie wchodzi z dniem 01.02.2018r.
 
Każdy uczeń i nauczyciel jest zobowiązany do przestrzegania wyżej wymienionych zasad.