Regulamin Szczęśliwego Numerka

 

1. Szczęśliwy Numerek jest przypisany numerowi ucznia w dzienniku lekcyjnym VULCAN.
2. Szczęśliwy Numerek losowany jest codziennie rano o 730 w dzienniku VULCAN.
3. Szczęśliwy Numerek obowiązuje tylko w danym dniu.
4. Szczęśliwy Numerek zwalnia ucznia:
  • z odpowiedzi ustnych,
  • niezapowiedzianych kartkówek.
5. Szczęśliwy Numerek nie zwalnia ucznia:
  • z pisania zapowiedzianych prac pisemnych oraz z obowiązku odpowiedzi zapowiedzianej wcześniej przez nauczyciela,
  • z konieczności posiadania ustalonych w wymaganiach edukacyjnych z danego przedmiotu przyborów niezbędnych do pracy ucznia na lekcji,
  • z obowiązku posiadania zadania domowego,
  • aktywności na lekcji.
  • z niezapowiedzianych kartkówek z bieżącej lekcji.
6. Nauczyciel ustala indywidualnie z uczniem, który skorzystał z przywileju Szczęśliwego Numerka, czy musi zaliczyć daną niezapowiedzianą kartkówkę.
7. Uczeń posiadający danego dnia Szczęśliwy Numerek ma obowiązek grzecznie poinformować o tym nauczyciela przy sprawdzaniu obecności.
8. Wylosowany numerek umieszcza się na tablicy ogłoszeń w widocznym miejscu codziennie rano.
9. Osoba ze Szczęśliwym Numerkiem ma prawo zadecydować o pójściu do odpowiedzi ustnej na ocenę oraz pisaniu niezapowiedzianej kartkówki. Z przywileju można, ale nie trzeba skorzystać.
10. Niewłaściwe zachowanie ucznia jest podstawą do anulowania przywileju Szczęśliwego Numerka.
11. Jeżeli uczeń bądź klasa nie stosuje się do zasad Szczęśliwego Numerka i zachowuje się w sposób naganny, wychowawca może zawiesić przywilej Szczęśliwego Numerka danemu uczniowi lub klasie. Wychowawca zobowiązany jest poinformować o zaistniałej sytuacji pozostałych nauczycieli.
 
Regulamin Szczęśliwego Numerka w Szkole Podstawowej w Dębnie wchodzi z dniem 01.02.2018r.
 
Każdy uczeń i nauczyciel jest zobowiązany do przestrzegania wyżej wymienionych zasad.

Podkategorie